Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Το ιδιωτικό Ιατρείο του Αθανασίου Ι. Σβούκα (εφεξής η «Εταιρεία»), αναγνωρίζει πλήρως την αναγκαιότητα της διασφάλισης του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας της (εφεξής η «Ιστοσελίδα») αλλά και της ασφάλειας τους και ως εκ τούτου προβαίνει σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφονται με σαφήνεια τα είδη των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών που μπορεί να συλλέγονται από την Εταιρεία στο πλαίσιο εισόδου/χρήσης του διαδικτυακού χώρου.

Ειδικότερα, θα περιγραφούν οι τρόποι με τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών δύναται να χρησιμοποιηθούν, επεξεργαστούν, αποθηκευθούν, και για ποιους σκοπούς πάντοτε σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679, GDPR) και το ν. 4624/2019. Σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην συμπληρώνει τα σχετικά αιτούμενα πλαίσια αναφορικά με την Είσοδό του και Επικοινωνία της Εταιρείας μαζί του, αλλά να κάνει χρήση των άλλων μεθόδων επικοινωνίας με τους Υπευθύνους της Εταιρείας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των χρηστών της Ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ

O επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επισκέπτεται την Ιστοσελίδα την οποία διατηρεί και διαχειρίζεται η Εταιρεία, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Σε συγκεκριμένους χώρους της Ιστοσελίδας, θα μπορείτε να εισάγετε, αν και εφόσον το επιθυμείτε τα αντιστοίχως αιτούμενα προσωπικά σας δεδομένα αφενός στην περίπτωση εκείνη που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία, συμπληρώνοντας τη σχετική Φόρμα Επικοινωνίας και αφετέρου στο πεδίο «Φόρμα Ραντεβού», εφόσον επιθυμείτε να προγραμματίσετε κάποια υπηρεσία με την Εταιρεία μας.

Στο πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας, η Εταιρεία δύναται να συγκεντρώνει νομίμως για τους χρήστες της προσωπικά δεδομένα τα οποία εμπίπτουν στις εξής κάτωθι κατηγορίες:

  • Προσωπικά δεδομένα τα οποία ο χρήστης (φυσικό πρόσωπο) καλείται να συμπληρώσει κατά την συμπλήρωση της Φόρμας Επικοινωνίας, ώστε να επικοινωνήσει με την Εταιρεία. Ειδικότερα για τη συμπλήρωση της ως άνω φόρμας επικοινωνίας απαιτούνται τα εξής προσωπικά δεδομένα: Ονοματεπώνυμο (υποχρεωτικά), τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/e-mail (υποχρεωτικά) και όποια τυχόν δεδομένα συμπεριλάβει ο/η χρήστης στο μήνυμα που θα αποστείλει στο σύνδεσμο επικοινωνίας.
  • Προσωπικά δεδομένα τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να συμπληρώσει στα σχετικά πεδία, ώστε να προγραμματίσει κάποιο ραντεβού με την εταιρεία στο πεδίο «Φόρμα Ραντεβού». Συγκεκριμένα, κατά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της υποβολής του αιτήματος, ο επισκέπτης/χρήστης καταχωρεί τα εξής δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας, το είδος της εξέτασης και όποια τυχόν δεδομένα συμπεριλάβει ο/η χρήστης στο πλαίσιο (Το μήνυμά σας).
ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία έχει την ευθύνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για την Πολιτική Απορρήτου.

Η Εταιρεία εγγυάται ότι το σύνολο του προσωπικού της καθώς και το σύνολο των μελών-εταίρων που την απαρτίζουν θα εφαρμόζουν πιστά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και θα συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία τηρεί αρχείο με τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών, σύμφωνα με τις επιταγές του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679, GDPR) και του ν. 4624/2019. Τα Δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας που καταχωρούνται στο Αρχείο της Εταιρείας είναι αυτά που δηλώνονται από τον ίδιο τον χρήστη (Υποκείμενο) και με την ρητή συναίνεσή του κατά την εγγραφή του στα σχετικά πεδία της Ιστοσελίδας, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.

Η καταχώρηση των αιτούμενων προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες γίνεται οικειοθελώς και τα προσωπικά δεδομένα αυτά που συλλέγονται από την Εταιρεία σχετίζονται με τους σκοπούς προσδιορισμού της ταυτότητας τους για την επικοινωνία με αυτούς και την αλληλεπίδραση μαζί τους με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε χρήστη στο πλαίσιο προγραμματισμού ιατρικής συνάντησης. Η Εταιρεία δεσμεύεται πως δεν επεξεργάζεται, δημοσιοποιεί ή διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών τα οποία νομίμως συλλέγει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η παραχώρηση των παραπάνω στοιχείων είναι προαιρετική καθώς καλείστε να αποκαλύψετε αυτά μόνο εφόσον επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία ή να προγραμματίσετε κάποια ιατρική συνάντηση. Η μη παραχώρηση στοιχείων και/ή η άρνηση συναίνεσης με τους όρους της επεξεργασίας δεδομένων επιφέρει την αδυναμία συλλογής των στοιχείων σας και την διεξαγωγή της επεξεργασίας για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων.

O χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα του:

α) για να λάβει γραπτή απάντηση σε ερώτημά τους προς την Εταιρεία, εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας,

β) να ενημερωθεί εκ νέου χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, για όλα τα δεδομένα που τον αφορούν, την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους καθώς και την λογική της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας,

γ) να ζητήσει τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του νέου Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδομένων και την κοινοποίηση σε τρίτους της παραπάνω διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης εφόσον αυτό δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες, ή εφόσον εκλείπει ο λόγος της επεξεργασίας των δεδομένων ή τα υποκείμενα αίρουν την συγκατάθεσή τους (σε περίπτωση που αυτή είναι αναγκαία), ή όταν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία κ.τ.λ. τα υποκείμενα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την διαγραφή των δεδομένων,

δ) να ανακαλέσει την συγκατάθεση του ανά πάσα στιγμή,

ε) να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν, να υποβάλει αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας, να γνωρίζει την ταυτότητα των υπεύθυνων επεξεργασίας και του/των εκπροσώπου του,

στ) να υποβάλει καταγγελία σε περίπτωση αθέμιτης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του στην αρμόδια εποπτική αρχή,

ζ) να ζητήσει την φορητότητα των προσωπικών του δεδομένων όπως ορίζεται στις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)(ΕΕ) 2016/679.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ

Η Εταιρεία δεν εμπορεύεται, μοιράζεται, κοινοποιεί, διαβιβάζει ή διανέμει, με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτα μέρη εκτός της Εταιρείας. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση μόνο όταν επιβάλλεται από το νόμο ή κατόπιν δικαστικής ή εισαγγελικής εντολής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους χρήστες θα αποθηκεύονται και θα διατηρούνται από την Εταιρεία για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση του σκοπού για τα οποία έχουν συλλεχθεί, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα είναι εύλογο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Ο χρήστης, διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί από την Εταιρεία να διαγράψει όλα τα στοιχεία που διατηρεί για εκείνον, επικοινωνώντας το σχετικό αίτημα του στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: thanossvoukas@hotmail.com

ΑΛΛΑΓΕΣ

Η Πολιτική Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει ανά χρονικά διαστήματα. Οποιαδήποτε αλλαγή στην Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας θα δημοσιευτεί στην παρούσα ιστοσελίδα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

Υπεύθυνος επεξεργασίας: Αθανάσιος Ι. Σβούκας

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αθανάσιος Ι. Σβούκας

Για απορίες και/ή αιτήματα επικοινωνίας που αφορούν την παρούσα ενημέρωση (ή την πιθανή αλλαγή των δεδομένων), επεξεργασία δεδομένων και /ή την ανάκληση της συγκατάθεσης μπορείτε να επικοινωνήσετε εγγράφως με την Εταιρεία η οποία αποτελεί υπεύθυνο επεξεργασίας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου thanossvoukas@hotmail.com καθώς και στον αριθμό: 2621400771.